Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ABIPOLITSEINIKE KOGU
PÕHIKIRI

Vastu võetud 30. mail 2021 Tallinnas

I osa
ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimi
(1) Mittetulundusühingu nimi on “Eesti Abipolitseinike Kogu” (edaspidi Kogu).
(2) Kogul on oma lipp, rinnamärk, teenetemärk ja logo.

§ 2. Asukoht
Kogu asukohaks on Tallinn, Harju maakond.

§ 3. Eesmärk
Kogu eesmärgiks on Eesti abipolitseinike ühendamine, esindamine, abipolitseinike taseme ühtlustamise ja institutsiooni arendamine ning panustamine siseturvalisuse arengusse.

§ 4. Kogu organid
(1) Kogu organiteks on üldkoosolek ja juhatus.

II osa
LIIKMED

§ 5. Liikmeks vastuvõtmise tingimused ja kord
(1) Kogu liikmeks võib olla abipolitseinik või politseiametnik.
(11) Kogu asutajaliikmele ei kohaldu põhikirja § 5 lg 1 nimetatud alused.
(2) Liikmeks astumiseks peab soovija esitama ettenähtud vormil avalduse Kogu juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ning otsustab liikmeks vastuvõtmise vähemalt 1 kuu jooksul avalduse laekumisest juhatusele. Juhatuse otsus tehakse avalduse esitajale teatavaks hiljemalt järgmisel tööpäeval otsuse tegemisest. Liikmeks astuda soovija loetakse Kogu liikmeks Kogu juhatuse otsuse tegemise hetkest.
(3) Kui juhatus keeldub avalduse esitajat Kogu liikmeks vastu võtmast, võib avalduse esitaja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek võib juhatuse otsuse kehtetuks tunnistada avalduse esitaja taotluse alusel ning ise otsustada liikme vastuvõtmise Kogusse.
(4) Kogu auliikmeks võib üldkoosolek valida isikuid, kellel on Kogu ees silmapaistvaid teeneid.
(41) Auliikmed ei ole põhikirja tähenduses Kogu liikmed, kuid neil on Kogus liikmetega võrdsed õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus ja õigus olla valitud.

§ 6. Liikmete õigused
Liikmetel on õigus:
1) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
2) olla valitud Kogu mis tahes valitavale kohale, välja arvatud juhul, kui käesolevas põhikirjas on sätestatud teisiti;
3) saada teavet Kogu tegevuse, otsuste, kavade ja välissuhete kohta, sh saada teavet majandustegevuse ning liikmete nimekirja ja kontaktinfo kohta;
4) osaleda koosolekutel ja diskussioonidel ning esitada küsimusi ja otsuseprojekte;
5) astuda Kogust välja.

§ 7. Liikmete kohustused
Liikmel on kohustus:
1) aidata kaasa Kogu eesmärkide teostamisele;
2) juhinduda oma tegevuses seadustest, ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtetest, Kogu põhikirjast ja Kogu organite otsustest;
3) hoiduda Kogu, siseturvalisuse valdkonna asutuste ja koostööpartnerite maine kahjustamisest;
4) kasutada Kogu vara ainult ettenähtud korras ja ulatuses;
5) maksta õigeaegselt liikmemaksu;
6) teavitada Kogu juhatust Kogule esitatud andmete muudatustest;
7) teavitada juhatust, kui ta ei vasta enam põhikirja § 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

§ 8. Väljaastumise tingimused ja kord
(1) Igal liikmel on õigus esitada juhatusele kirjalik avaldus Kogust välja astumiseks.
(2) Liige loetakse Kogust väljaastunuks alates juhatusele avalduse esitamise kuupäevast.
(3) Kogust välja astunud isikule ei tagastata liikmemaksu.

§ 9. Väljaarvamise tingimused ja kord
(1) Juhatus arvab otsusega liikme Kogust välja kui liige ei vasta enam põhikirja §-s 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele.
(2) Juhatus algatab liikme Kogust väljaarvamise, kui liige on korduvalt rikkunud põhikirja §-s 7 nimetatud kohustusi või vähemalt 1/10 liikmete ühisel ettepanekul seoses liikme vääritu teoga.
(3) Väljaarvamise algatamisel on väljaarvataval liikmel õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul. Kogust väljaarvamise otsusest teavitatakse liiget hiljemalt järgmisel tööpäeval.
(4) Asutajaliikme, kes ei vasta enam § 5 lõikes 1 nimetatud tingimustele, võib Kogust välja arvata, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
(5) Kogust välja arvatud isikule ei tagastata liikmemaksu.

III osa
ÜLDKOOSOLEK

§ 10. Üldkoosolek
(1) Liikmete üldkoosolek on Kogu kõrgeimaks organiks.
(2) Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku või saadab kõigile liikmetele otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(3) Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 15 päeva elektronposti teel.
(4) Juhatus on kohustatud korraldama üldkoosoleku, kui seda nõuab vähemalt 1/10 Kogu liikmetest.

§ 11. Üldkoosoleku ülesanded
Kogu üldkoosolek:
1) kinnitab Kogu põhikirja ja teeb selles muudatusi;
2) kontrollib juhatuse aruanded ja annab neile hinnangu;
3) otsustab Kogu liikmega tehingu tegemise, määrab tehingu tingimused, otsustab õigusvaidluse pidamise ning selles tehingus või vaidluses Kogu esindaja määramise;
4) kinnitab Kogu majandusaasta aruande ja eelarve;
5) valib juhatuse liikmed ning kutsub nad tagasi;
6) kinnitab liikmemaksu suuruse ja maksetähtaja;
7) täidab muid põhikirjast tulenevaid ülesandeid ja otsustab muid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

§ 12. Üldkoosoleku otsustusvõime
(1) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/10 hääleõiguslikest liikmetest või nende esindajatest.
(2) Kui üldkoosolek on kvoorumi puudumisel otsustusvõimetu, siis korraldatakse vähemalt 7 kalendripäevase etteteatamisega ühe kuu jooksul uus üldkoosolek. Sõltumata osalejate arvust on uus üldkoosolek otsustusvõimeline.

§ 13. Otsuste vastuvõtmine
(1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest.
(2) Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole häältest.
(3) Mitme konkureeriva ettepaneku korral langetatakse otsus konkureeriva hääletamise teel.

§ 14. Kandidaatide ülesseadmine valitavatele kohtadele
(1) Kandidaate saab üles seada iga liige.
(2) Kandidaadi üles seadmiseks on vajalik esitada juhatusele kandidaadi allkirjastatud nõusolek.

§ 15. Valitavate tööorganite valimine
(1) Kogu tööorganid valitakse salajasel hääletusel.
(2) Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid, arvestades vastava tööorgani suurust. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse hääletus võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. Võitnud kandidaat osutub valituks.
(3) Kui tööorgani liige taandub oma kohalt enne perioodi lõppu, siis asub taandunud liikme asemele automaatselt viimasel tööorgani valimistel järgmiselt hääli saanud kandidaat. Juhul, kui puudub järgmiselt hääli saanud kandidaat või kandidaat ei nõustu tööorganisse asumisega, siis jätkab tööorgani vähendatud koosseisus kuni järgmise üldkoosolekuni, kus üldkoosolek peab valima vähendatud koosseisuga tööorganisse uue liikme.

IV osa
JUHATUS

§ 16. Juhatus
(1) Juhatuses on 3 kuni 9 liiget.
(2) Juhatus valitakse üldkoosolekul kuni kaheks aastaks. Järgneva perioodi juhatuse suuruse otsustab üldkoosolek.
(3) Juhatuse liige ei või samaaegselt olla Politsei ja- Piirivalveameti või Siseministeeriumi töötaja ega Kogu töölepinguline töötaja.
(4) Juhatus ei saa muuta või tühistada üldkoosolekul langetatud otsust, välja arvatud juhul, kui vajadus sellise muutmise või tühistamise järele tuleneb otseselt seadusest.

§ 17. Juhatuse koosolek
(1) Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.
(2) Juhatuse otsused võetakse vastu häälteenamusega.
(3) Juhatuse koosolekul tehtud otsused protokollitakse.

§ 18. Juhatuse ülesanded ja õigused
(1) Juhatust esindab õiguslikes toimingutes vähemalt kaks juhatuse liiget koos.
(2) Juhatus järgib oma tegevuses kehtivaid õigusakte, Kogu põhikirja ja üldkoosoleku otsuseid.
(3) Juhatuse ülesanded:
1) valib juhatuse liikmete seast esimehe;
2) kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette selle päevakorra;
3) valmistab ette ja esitab üldkoosolekule pikaajalised tegevuskavad ja projektid;
4) esitab Kogu eelarve ja majandusaasta aruande üldkoosolekule tutvumiseks vähemalt 15 päeva enne üldkoosolekut elektronposti teel;
5) valmistab ette ning sõlmib kokkuleppeid koostööpartneritega ja muude osapooltega;
6) valdab, käsutab ja kasutab vara üldkoosoleku poolt kehtestatud korras;
7) võtab ametisse palgalised töötajad;
8) täidab teisi põhikirjast tulenevaid ülesandeid, mida ei ole sõnaselgelt antud mõne muu põhikirjalise organi pädevusse.

V osa
LÕPPSÄTTED

§ 19. Põhikirja muutmine
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud Kogu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

§ 20. Kogu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
(1) Kogu lõpetamiseks ja jagunemiseks peab vastava ettepaneku poolt hääletama üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest.