MITTETULUNDUSÜHING EESTI ABIPOLITEINIKE KOGU PÕHIKIRI

 

I osa
ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimi
(1) Mittetulundusühingu nimi on “Eesti Abipolitseinike Kogu” (edaspidi Kogu).
(2) Kogul on oma lipp, rinnamärk, teenetemärk ja logo.

§ 2. Asukoht
Kogu asukohaks on Tallinn, Harju maakond.

§ 3. Eesmärk
Kogu eesmärgiks on Eesti abipolitseinike ühendamine, esindamine, abipolitseinike taseme ühtlustamise ja institutsiooni arendamine ning panustamine siseturvalisuse arengusse.

§ 4. Kogu organid
(1) Kogu organiteks on üldkoosolek ja juhatus.

 

II osa
LIIKMED

§ 5. Liikmeks vastuvõtmise tingimused ja kord
(1) Kogu liikmeks võib olla abipolitseinik või politseiametnik.
(11) Kogu asutajaliikmele ei kohaldu põhikirja § 5 lg 1 nimetatud alused.
(2) Liikmeks astumiseks peab soovija esitama ettenähtud vormil avalduse Kogu juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ning otsustab liikmeks vastuvõtmise vähemalt 1 kuu jooksul avalduse laekumisest juhatusele. Juhatuse otsus tehakse avalduse esitajale teatavaks hiljemalt järgmisel tööpäeval otsuse tegemisest. Liikmeks astuda soovija loetakse Kogu liikmeks Kogu juhatuse otsuse tegemise hetkest.
(3) Kui juhatus keeldub avalduse esitajat Kogu liikmeks vastu võtmast, võib avalduse esitaja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek võib juhatuse otsuse kehtetuks tunnistada avalduse esitaja taotluse alusel ning ise otsustada liikme vastuvõtmise Kogusse.
(4) Kogu auliikmeks võib üldkoosolek valida isikuid, kellel on Kogu ees silmapaistvaid teeneid.
(41) Auliikmed ei ole põhikirja tähenduses Kogu liikmed, kuid neil on Kogus liikmetega võrdsed õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus ja õigus olla valitud.

§ 6. Liikmete õigused
Liikmetel on õigus:
1) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
2) olla valitud Kogu mis tahes valitavale kohale, välja arvatud juhul, kui käesolevas põhikirjas on sätestatud teisiti;
3) saada teavet Kogu tegevuse, otsuste, kavade ja välissuhete kohta, sh saada teavet majandustegevuse ning liikmete nimekirja ja kontaktinfo kohta;
4) osaleda koosolekutel ja diskussioonidel ning esitada küsimusi ja otsuseprojekte;
5) astuda Kogust välja.

§ 7. Liikmete kohustused
Liikmel on kohustus:
1) aidata kaasa Kogu eesmärkide teostamisele;
2) juhinduda oma tegevuses seadustest, ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtetest, Kogu põhikirjast ja Kogu organite otsustest;
3) hoiduda Kogu, siseturvalisuse valdkonna asutuste ja koostööpartnerite maine kahjustamisest;
4) kasutada Kogu vara ainult ettenähtud korras ja ulatuses;
5) maksta õigeaegselt liikmemaksu;
6) teavitada Kogu juhatust Kogule esitatud andmete muudatustest;
7) teavitada juhatust, kui ta ei vasta enam põhikirja § 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

§ 8. Väljaastumise tingimused ja kord
(1) Igal liikmel on õigus esitada juhatusele kirjalik avaldus Kogust välja astumiseks.
(2) Liige loetakse Kogust väljaastunuks alates juhatusele avalduse esitamise kuupäevast.
(3) Kogust välja astunud isikule ei tagastata liikmemaksu.

§ 9. Väljaarvamise tingimused ja kord
(1) Juhatus arvab otsusega liikme Kogust välja kui liige ei vasta enam põhikirja §-s 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele.
(2) Juhatus algatab liikme Kogust väljaarvamise, kui liige on korduvalt rikkunud põhikirja §-s 7 nimetatud kohustusi või vähemalt 1/10 liikmete ühisel ettepanekul seoses liikme vääritu teoga.
(3) Väljaarvamise algatamisel on väljaarvataval liikmel õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul. Kogust väljaarvamise otsusest teavitatakse liiget hiljemalt järgmisel tööpäeval.
(4) Asutajaliikme, kes ei vasta enam § 5 lõikes 1 nimetatud tingimustele, võib Kogust välja arvata, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
(5) Kogust välja arvatud isikule ei tagastata liikmemaksu.