Eesti Abipolitseinike Kogu

Eesti Abipolitseinike Kogu on 2011. aastal loodud iseseisev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on ühendada Eesti Vabariigis tegutsevad abipolitseinikud ühise organisatsiooni alla ning tagada seeläbi ühtne areng, kvaliteet, omavaheline kogemuste jagamine ja infovahetus.

Eesti Abipolitseinike Kogu missioon

Abipolitseinikele suunatud koolituste korraldamine ja läbi viimine, et tagada abipolitseinike ühtlane ja kõrge tase üle Eesti
Abipolitseinikutele suunatud ürituste korraldamine või läbi viimine, et tagada kõigi abipolitseinike kõrge motiveeritus.
Abipolitseinike kaasamine avaliku korra kaitsesse.
Abipolitseinike kaasamist reguleerivate õigusaktide sh. ka Abipolitseiniku seaduse muudatusettepanekute tegemine ning osalemine erinevates komisjonides, mis tegelevad abipolitseinike puudutavate õigusaktide välja töötamises, et seadusloomes oleks esindatud ka abipolitseinike hääl ja huvid.
Abipolitseinike õigusabi tagamine, et igal abipolitseinikul oleks vajadusel politseilises tegevuses tekkinud õiguslike küsimuste puhul tugi olemas.
Abipolitseiniku staatuse propageerimine Eesti elanike seas, sest turvalise kodukoha ja riigi loome me kõik üheskoos!

“VABAST TAHTEST, KOHUSETUNDEST!”

 

EAPK juhindub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.