MITTETULUNDUSÜHING EESTI ABIPOLITEINIKE KOGU TEENETERIST

Teeneteristi statuut vastu võetud Eesti Abipolitseinike Kogu üldkogul 28. märtsil 2015 Tartus

 

§ 1. Eesti Abipolitseinike Kogu Teeneteristi kirjeldus
Teeneteristi aluseks on stiliseeritud teutooni rist ning risti esikülje keskel asub Eesti Abipolitseinike Kogu embleem. Teeneteristi tagakülg on sile ja matistatud ning sellele on graveeritud teeneteristi number.
Teeneterist läbimõõduga 40 mm on ääristatud kuldse metalliga ja kaetud valge kuumemailiga. Teeneteristi keskel asuv Eesti Abipolitseinike Kogu embleem kõrgusega 20mm on ääristatud kuldse kandiga. Embleemil kujutatud ratsu on hõbedane ja ratsut ümbritsev ala on kaetud vastavalt musta ja sinise kuumemailiga.

§ 2. Eesti Abipolitseinike Kogu Teeneteristi statuut
(1) Eesti Abipolitseinike Kogu Teeneterist jaguneb kolmeks põhiklassiks ja eriklassiks.

(2) Teeneteristi klassid on:
– III klassi Teeneterist
– II klassi Teeneterist
– I klassi Teeneterist
– eriklassi Teeneterist.

(3) Teeneterist antakse:
III klass – kogu liikmele/toetaja liikmele väljapaistva tegevuse eest Eesti Abipolitseinike Kogus, kui kogu liige/toetaja liige on oldud 3 või enam aastat;
II klass – kogu liikmele/toetaja liikmele väljapaistva tegevuse eest Eesti Abipolitseinike Kogus, kui kogu liige/toetaja liige on oldud 6 või enam aastat;
I klass – kogu liikmele/toetaja liikmele väljapaistva tegevuse eest Eesti Abipolitseinike Kogus, kui kogu liige/toetaja liige on oldud 10 või enam aastat;
III – I klassi Teeneteristi võib erandkorras anda ka teisele isikule, kui tal on pikaajalisi ja jätkuva tegevusega teeneid Eesti Abipolitseinike Kogu ees. Pikaajalisust Teeneteristide andmisel arvestatakse vastavalt Teeneteristide klassile ja nendega seotud aastatele.
Eriklass – kogu liikmele/toetaja liikmele ühekordsete väljapaistvate teenete eest Eesti Abipolitseinike Kogu ees või teisele isikule – Eesti Abipolitseinike Kogule osutatud väljapaistvate teenete eest.

(4) Teeneteristi andmist tõendab vastav tunnistus, millel on Eesti Abipolitseinike Kogu pitser. Tunnistusele kirjutavad alla Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees ja üks juhatuse liige.

(5) Teeneteristi kantakse rinnas vasakul pool vastavalt teenetemärkide kandmise tavale 35 mm laiuse muareesiidist lindi küljes.
I klassi lint jaguneb: 11 mm must ,1 mm hall, 9 mm kuldne, 1 mm hall ja 11 mm sinine.
II klassi lint jaguneb: 11 mm must ,1 mm hall, 4 mm kuldne, 1 mm hall, 4 mm kuldne, 1 mm hall ja 11 mm sinine.
III klassi lint jaguneb: 11 mm must ,1 mm hall, 3 mm kuldne, 1 mm hall, 3 mm kuldne, 1 mm hall, 3 mm kuldne, 1 mm hall ja 11 mm sinine.
Eriklassi lindiks kasutatakse aluslindina I klassi linti, millele on asetatud 22mm läbimõõduga teenetemärgi III klassi lindist valmistatud rosett.

(6) Teeneteristi asemel võib kanda selle lindilõiget või miniatuurmärki.
Teeneteristi lindilõiked on vastavate klasside 10mm kõrgused lindiribad, eriklassi lindilõikel asetseb 8mm läbimõõduga rosett.

(7) Isik, kellele on annetatud Teeneteristi mitu klassi, kannab üldjuhul ainult Teeneteristi kõrgeimat klassi. Erandiks on eriklass, mida võib kanda ka koos Teeneteristi I, II või III klassiga koos nii, et eriklass on esimene.

§ 3. Eesti Abipolitseinike Kogu Teeneteristi annetamise otsustamine
(1) Teeneteristi annetamise ettepaneku võib Kogu juhatusele teha Kogu liige või toetajaliige.

(2) Teeneteristi annetamise ettepanek tuleb esitada kirjalikult tuues ära järgmise:
a) Ettepaneku esitaja nimi ja teenistuskoha prefektuur ning jaoskond
b) Esitatava nimi, teenistuskoha prefektuur ja jaoskond, kogusse astumise aasta, sünnipäev, -kuu ja -aasta, aadress ning muud statuudi lisas 2 toodud nõuded.

LISA 2 (teeneteristi esildis):
http://www.abipolitseikogu.ee/intra/images/d/d8/Teeneteristi_esildis.rtf

 

 

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ABIPOLITEINIKE KOGU TÄNUKIRI

Tänukirja statuut vastu võetud Eesti Abipolitseinike Kogu üldkogul 28. märtsil 2015 Tartus

 

1. Käesolev statuut kehtestab Eesti Abipolitseinike Kogu tänukirja (edaspidi tänukiri) andmise alused ja korra.

2. Tänukirja blanketile (formaat A4) kirjutatakse tänukirja saaja nimi ja andmise põhjendus.

3. Tänukirja annab Eesti Abipolitseinike Kogu (edaspidi Kogu) Politsei- ja Piirivalveameti teenistujatele, juriidilistele või füüsilistele isikutele ühekordse tunnustusena abipolitseinike kaasamiseks, koolitamiseks või muul moel toetamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks.

4. Taotlusi tänukirja andmiseks on õigus esitada Kogu liikmetel.

5. Motiveeritud taotlus esitatakse kirjalikult Kogu juhatusele ning taotluses tuleb näidata:
a. taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed;
b. tänukirja saamiseks esitatava isiku või isikute ühenduse nimi ning kui isik on Politsei- ja Piirivalveameti teenistuja, siis ka isiku prefektuuri :ja jaoskonna nimetus;
c. tänukirja andmise põhjendus;
d. taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

6. Tänukirja andmise otsustab Kogu juhatus oma koosolekul. Kogu juhatusel on õigus tänukirja anda välja ilma kirjaliku taotluseta, kui ettepaneku tegijaks on Kogu juhatuse liige.

7. Kui tänukirja saaja on Politsei- ja Piirivalveameti teenistuja, küsib Kogu juhatus Politsei- ja Piirivalveametilt tänukirja saaja kohta arvamuse.

8. Kogu juhatuse koosoleku protokollis märgitakse tänukirja andmise kohta saaja nimi ja tänukirja andmise põhjendus või viide taotlusele.

9. Tänukirjale kirjutab alla Kogu esimees.

10. Tänukirja üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt olukorrale ning tänukirja annab üle Kogu esimees või mõni teine Kogu juhatuse liige.