Siseministeeriumis valmis abipolitseiniku seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Ühiskonna ootused siseturvalisuse teenuste kiirusele, ulatusele ja kvaliteedile on järjest kasvanud, kuid samas ei võimalda seadused abipolitseinike potentsiaali, teadmisi ja oskusi täielikult ära kasutada. Nii algatas Siseministeerium abipolitseiniku seaduse (APolS) muutmise, et luua abipolitseinikele mitmekesisemad ja paindlikumad võimalused abistada PPA-d.

Suuremahulise ja põhjaliku töö tulemusena valmis APolS eelnõu väljatöötamiskavatsus (VTK), millele EAPK esitas abipolitseinikelt kogutud sisendi alusel mitmed muudatusettepanekud. Selleks koondasime EAPK liikmete ning mitte-liikmetest abipolitseinike kirjaliku ja suulise tagasiside, mida mida analüüsis üle-eestiline abipolitseinike töögrupp ja mille põhjal kujundati ühtne seisukoht.
Hea on tõdeda, et VTK-s on paljud EAPK ettepanekud arvesse võetud.

Ometi on see alles suure töö algus. Mitmed VTK-s väljatoodud teemad nõuavad edasist analüüsi, arutelusid ja kokkuleppeid. Usume, et EAPK saab järgnevasse seadusloomeprotsessi tugevalt panustada – abipolitseinikud on valmis kaasa rääkima valdkondades, mida nad hästi tunnevad nii õiguslikke teadmisi kui ka pikaajalist praktikat omades.

 

Olulisemad planeeritud muudatused abipolitseiniku seaduses:

– laiendada abipolitseiniku pädevust, et abipolitseinikku oleks võimalik kaasata laiemalt PPA tegevusse, kui on praegu lubatud, ja luua eraldi õiguslik alus kaasata vabatahtlikke, kes ei ole abipolitseinikud;
– luua paremad võimalused KorS-i meetmete kohaldamiseks, sealjuures võimalused, et abipolitseinikud saaksid paremini tegutseda iseseisvalt PPA nimel;
– muuta sisukamaks senine väljaõpe ja luua abipolitseiniku karjäärisüsteem, milles on abi-politseiniku pädevus ja õigused seotud väljaõppega;
– kaasajastada abipolitseinike tervisenõudeid ja -kontrolli;
– anda abipolitseiniku staatusest vabastamise menetluses kaalutlusõigus ja muuta selgemaks abipolitseiniku vastutus.